Glory in Defeat

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -

 

 

 

a , GSO 2

 

 

 

 

 

 

1 -

 

 

 

a , 1 , 1

 

a , 1 , 1

 

a , 2 , 1

 

a , 3 , 1

 

a , 11 , 4

 

a , 2 - , 1

 

a , ,

 

 

 

82 -

 

 

 

 a -, 2 , 504 -

 

a , 3 , 504 -

 

a , 307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 -

 

 

 

 a , 1 , 501 -

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

a , 309 , 315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a , 295 , 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a -,

 

a ,

 

a ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 
 

 

 

         
 

Copyright 2004 Glory in Defeat. All rights reserved.

Evgeny Khitryak & Vadim Ninov